بسوزد پدر احساسات !
شیرین است
.
.
.
.
.
.
ولی درد دارد ...!