فرانسویا میگن''

عشق فراموش کردن خود در وجود کسی است

که همیشه و در همه حال ما را به یاد دارد''

 

اسپانیاییها میگن''

'عشق ساکت است اما اگر حرف بزند

 از هر صدایی بلند تر است''

 

ایتالیایی ها میگن""

" عشق یعنی ترس از دست دادن تو""


ایرانیا هم میگن"

" عشق سوء تفاهمی است که به ازدواج میانجامد