اگر جایی که ایستاده اید را نمی پسندید، عوضش کنید
شما درخت نیستید!