وقتی تقدیر به دست شما لیمو ترش میدهد،
از آن شربت بسازید.
نوش جان!