رفیق واقعی کسیه که به تو آزادیِ کامل میده تا خودِت باشی. -