در قبال سکوت دهشتناک من، سکوت میکنی. میپنداری که برنده شده ای، اما نمیدانی همچو تمام سالها باز هم قدم بر جای قدمهای من گذارده ای ! باور کن..