وقـتـی . . .
می شکنم خوب تـماشا کــن !
شـاید . . .
روزی بــه دنبال تــکه هایم بگردی . . .