لعنتی قوانین هستی را به هم زدی..!
نبودنت وزن دارد..
تهی...
اما سنگین...
کجای لامصـــب.....