اگر دنیــــــا برعکس بود آدما عاشق نمی شدند ، عاشقا آدم می شدند!!