به من قول بده در تمامی سال هایی که باقی مانده، تا ابــــد ...مواظب خودت باشی!!
دیگر نیستم که یاد آوریت کنم.