از دل تنگ من اما چه کسی نقش تو را خواهد شست...!!!؟