همیشه آخر هرچیز خوب میشود، اگر نشد بدان هنوز آخر آن نرسیده است.