شادترین مردم لزوما" بهترین چیزها را ندارند بلکه بهترین استفاده را میکنند از هر چه که سر راهشان قرار دارد .