اگر برای یک غلط هزار دلیل بیاوری،می شود هزار و یک غلط...