بازگشتی در کار نیست... یک بار که بروی .
برای همه ی عمر رفته ای!
حتی اگر برگردی ...!!!