وقـتـی دل ِ کـسـی رو بـشـکـنـیـد

هـر کــاری هـم کـه بـعـد از اون بــراش انـجـام بـدیـن

اون دیــگـه هـیـچـوقـت بــراتون هـمــون "آدم ِ ســابـق" نـمـی شــه

هـیـچ وقـت !!