ای معنای انتظاریک لحظه بایست.دیوانه شدن به خاطرت کافی نیست،یک لحظه بایست ویک جمله بگو،تکلیف دلی که عاشقش کردی چیست؟