وقتی صادقانه گفتی که دوسش داری و اونم گذاشت رفت,زیاد ناراحت نباش چون گاهی وقت ها برای صداقتت ،تــــاوان باید بپردازی! گاه به سنگینی ِ زندگیت ...!