آنقدر دور شدی از من که گمان نمی کنم حتی قاصدک هم خبری از تو برایم بیاورد.
ولی...
ولی باز هم منتظر خواهم ماند...
قاصدک می آید.