اینجا گرگها هم افسردگی مفرط گرفته اند...
دیگر گوسفند نمی درند...
به نی چوپان دل می سپارند و گریه می کنند