چشم ها را شستم ... جور دیگر دیدم .... بازهم فرقی نداشت تو همان بودی که باید دوست داشت. "..