اگر کسی تو را یک بار بفریبد ننگش باد...ولی اگر برای بار دوم بفریبد ننگ بر تو باد