کفاره ی شراب خوری های بی حساب

هشیار در میانه ی مستان نشستن است