......
قرارمان فصل انگور ..
من هم جام می آورم
هم جان...
کنار پل صراط