مگر نشانی ما همان کوچه پیچک پوش دریا نبود.

لا اقل بمان و باران را بهانه کن