عجیب است دریا
همین که غرقش میشوی
پس می زند تو را!
درست
مثل بعضی از آدمها