خـــــدا جـــــون !ا اگــــه صــــلاح میــــــدونی ، ایـــــن درحکمـــتت رو یکَــــم ببنــــد ، اون در رحمــــتتو بــاز کــــن ... متشــــکـــــرم !!