جای خالیت را نفس عمیق می کشم ، عطرت از تو باوفاتر است .