دیگر تمام شد ، آرزوهایم را گذاشتم درون کوزه و دارم با آبش قرصهای اعصابم را میخورم....