امروز نیز یکدیگر را ندیدیم

مثل دیروز

ولی نقطه اتکای من

می دانی؟

احتمالِ دیدارمان است

و این احتمال امکان دارد از بین برود

اگر دنیائی که به آن فکر می کنیم

به ما فکر نکند

به همین راحتی!!!!

 

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH