بدترین شکل دلتنگی برای کسی ، آن است که در کنار او باشی و بدانی که هرگز به او نخواهی رسید .