هیچوقت نذار یه نفر همه چیزت بشه

چون وقتی بره دیگه هیچی نداری. . . .