اسمش نه عشق است؛ نه علاقه؛ نه حتی عـادت؛
حماقت محـــض است !

دلتنگِ کـسی باشی؛ که دلش با تـو نیست !!!