یادم نمیکنی
و ز یادم نمیروی
یادت بخیر
یار فراموش کار من...