روزی به هم میرسیم.......
اینجا زمین است ، زمین گرد است. تویی که مرا دور زدی !!! فردا به خودم خواهی رسید، حال و روزت دیدنیست.