دور نَـــــرو...
بیــــــا کنـــــار دلَـــــم...
مَـــــن غیــــــر از اینهــــــا کــــــه مینـــــویسَــــــم،
نَـــــوازش هَــــــم بَلــــــدم... . . .