روزی اگر نبودم, تنها آرزوی ساده ام این است : زیر لب بگویی:
"یادش بخیر"