پروردگارا، کدامین پل، در کجای جهان شکسته است که هیچ کس به خانه اش نمی رسد؟