بهترین چیز رسیدن به نگاهی ست که از حادثه عشق تراست