از کدام سو دورم می زنی؟
می خواهم از همان سو ...

دورت بگردم