در بن بست هم راه آسمان باز است پس پرواز کردن بیاموز