خشکی لبها ی تو بر ریگ بیابان ما سید ...کوزه ای دادمت ای تشنه .مگر یادت نیست