امروز آنها به کشتن خداوند مشغولند....شغلی تمام وقت