ای انسان هایی که به زندگی بعد از مرگ ایمان دارید ... خواهشمندست به زندگی قبل از مرگ هم اعتقاد داشته باشید