گرگ، شنگول را خورده است ... گرگ، منگول را تکه تکه می کند ... بلند شو فرزندم ! این قصه برای نخوابیدن است !!!ا