عاشق که شدی باختی
..........قمار باز ماهریست دنیا.............