عشق واقعی اغلب با یک ملاقات اتفاقی شروع می شود

 

روزی از روزها گوسفندی یک گرگ را کاملا تصادفی ملاقات کرد

 

 

 

از ملاقات های اتفاقی دوری کنید