شادی ما بسته به اتفاقاتی که برای ما

رخ می دهد نیست ،

بلکه به چگونگی واکنش ما در برابر آنها بستگی دارد.

اگر واکنشمان مثبت باشد ،

هیچ رویدادی نمی تواند ما را اندوهگین کند