حضور نشانه بودن نیست

گاه غایبی خاطره اش

هزار آینه را به تصویر میکشد