خدایا من به کدامین دلتنگی خندیدم که این چنین دلتنگم!